Zmiany w podatku dochodowym_Prawa autorskie

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące:

  1. postępu prac legislacyjnych związanych ze zmianami w podatku dochodowym,
  2. publikacji interpretacji ogólnej w zakresie stosowania 50% KUP pracowniczych w przypadku honorariów autorskich.

Ad 1) W dniu 28/10/2020 Sejm uchwalił ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o których to zmianach pisaliśmy wcześniej w Alertach nr 44 i 45. Obecnie ustawa trafi do Senatu. Zmiany w niej uchwalone będą obowiązywać z niewielkimi wyjątkami od dnia 1 stycznia 2021.
Niżej wskazujemy zakres zmian jakie zaszły w projektowanych przepisach wg stanu z ww Alertów.

 1. opodatkowanie CIT spółek komandytowych: 

  • obecnie przewiduje się że spółka komandytowa będzie mogła zdecydować czy zostanie podatnikiem CIT od dnia 1 stycznia 2021 czy też zdecyduje się na wydłużenie roku obrotowego (z mocy ustawy co nie wymaga zmiany umowy spółki) do dnia 30 kwietnia 2021 i przejdzie na rozliczenie CIT od dnia 1 maja 2021;
  • spółki będą zobowiązane wydzielić w bilansie wartość kapitałów zapasowych oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych które zostały wypracowane do daty przejścia spółki na rozliczenie CIT: wypłata z tych wydzielonych kapitałów nie będzie traktowana jako wypłata dywidendy

 2. opodatkowanie CIT spółek jawnych:

  • spółki których udziałowcem nie są wyłącznie osoby fizyczne będą opodatkowane CIT jak spółki komandytowe chyba że złożą informację do US kto jest ich faktycznym właścicielem wg ustalonego wzoru;

Ad.2)

Uprzejmie informujemy, że 18 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów została opublikowana interpretacja ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od honorarium autorskiego. Dokument określa warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.
Możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracowników – twórców, a w istocie praktyczne ukształtowanie danego stosunku, było podstawą licznych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Mając to na uwadze, Minister Finansów – dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe – wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

  1. powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu,
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  3. wyraźnie wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia.

 Wynagrodzenie wypłacane przed powstaniem utworu 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w przedmiotowej interpretacji ogólnej, wypłacenie honorarium lub jego części może nastąpić nawet przed powstaniem utworu (np. w dacie podpisania umowy). W związku tym, w ocenie Ministra Finansów nie ma przeszkód, aby koszty te pracodawca lub inny podmiot uwzględnił również przy wypłacie tego rodzaju wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik lub wykonawca umowy cywilnoprawnej przebywał na urlopie, czy też na zwolnieniu lekarskim, gdyż wynagrodzenie to również może mieć charakter częściowej wypłaty należnego honorarium. 

  1. Brak powstania praw autorskich 

Interpretacja ogólna odnosi się także do często występującej w praktyce sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym utwór w ogóle nie powstanie (dotyczy to przypadku, w którym pracownik nie wytworzył nawet utworu w postaci nieukończonej), a płatnik (pracodawca) ustalił (i zapłacił) już zaliczki na podatek do części wynagrodzenia honorarium autorskiego z zastosowaniem 50% KUP. Zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów, w takim przypadku pracodawca i inny podmiot wypłacający część należnego honorarium nie ma obowiązku korygowania kwot wpłaconych zaliczek, bo w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości. Jeśli jednak w rocznej deklaracji PIT-4R wykazał przychody z uwzględnieniem podwyższonych kosztów, a dzieło ostatecznie nie powstało, to ma obowiązek skorygować taką deklarację. 

  1. Ustalenie wysokości honorarium autorskiego 

Ministerstwo wyjaśniło, iż ustalenie wysokości honorarium autorskiego leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy (stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej). Kluczowym jest jedynie by honorarium autorskie zostało wyraźnie wyodrębnione od pozostałego wynagrodzenia.
Umowa może określać wysokość honorarium autorskiego w określonej kwocie, ale może również przewidywać zasadę jej procentowego wyrażenia w stosunku do całości wynagrodzenia. Przy czym honorarium musi być powiązane z konkretnym utworem (czy utworami określonymi rodzajowo).
Jak wskazał Minister Finansów, kalkulacja wynagrodzenia autorskiego może być powiązana z czasem pracy poświęcony przez danego pracownika na wytworzenie utworu.  W takiej sytuacji wymagane jest – poza podstawowymi wymaganiami dokumentacyjnymi – prowadzenie ewidencji czasu pracy, z której będzie wynikać ilość czasu pracy poświęconej przez pracownika nad danym utworem oraz dokonywanie okresowej akceptacji tejże ewidencji przez pracodawcę.
Fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga odpowiedniego udokumentowania, przy czym może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Przykładowo, pracodawca i pracownik mogą prowadzić ewidencję utworów, w której to pracodawca może potwierdzać ich przyjęcie. Przez odpowiednie udokumentowanie można także rozumieć oświadczenie, przy czym musi z niego wynikać jaki konkretnie utwór powstał (powstaje), bowiem złożenie oświadczenia o samym wykonywaniu pracy twórczej będzie uznane za niewystarczające.
Poza wskazanymi wyżej zagadnieniami Interpretacja Ogólna odnosi się także m.in. do definicji utworu czy też przeniesienia praw autorskich w przypadku programów komputerowych. Pełna interpretacja ogólna dostępna jest tutaj.  

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.