Zmiany w zakresie JPK VAT

W dniu 25 maja 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników propozycje zmian w zakresie JPK_VAT (ewidencja + cześć deklaracyjna ), dotyczą m.in.:

 • likwidacja oznaczenia „MPP”

Z opublikowanych zmian w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, jakie zostały wprowadzone po konsultacjach społecznych wynika, że Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie na temat stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK_VAT. Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji projektu zakładano, że oznaczenie MPP dotyczyć miało wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności tj. nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

Najnowsze zmiany wprowadzone do projektu wskazują na całkowitą likwidację oznaczeń MPP w JPK_VAT. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ,,W § 11 rozporządzenia w ust. 2 uchylono pkt 2 określający dodatkowe oznaczenie dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP” w ewidencji zakupów. W związku z tym, w JPK_VAT nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

 • Korekt dokonywanych w związku z rozliczeniem podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (ulga na złe długi)

W § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia uwzględniono w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (dot. wierzytelności) dodatkowy obowiązek wykazania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. W uzasadnieniu wskazano, iż zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.

 • paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone

W projekcie rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485). Oznacza to, że tak jak do tej pory będą wykazywane zbiorczo paragony z NIP ujęte w ewidencji z kas rejestrujących.

 • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia

W § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto, doprecyzowano zapisy rozporządzenia wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Na okoliczność omawianych przepisów dotyczących poszczególnych oznaczenia GTU doprecyzowano, że:

 • oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208,
 • oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708,
 • oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy,
 • oznaczeniu „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT,
 • oznaczenie „GTU_12” będzie stosowane wyłącznie do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015 (usługi o charakterze niematerialnym, wyłącznie doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), księgowe (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawne (PKWiU 69.1), zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72), usług szkoleniowych (PKWiU 85.5). Objęto także oznaczeniem GTU_12 usługi audytu finansowego (zmieniono zapis - zamiast „księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”). 

Doprecyzowano przepis rozporządzenia, w którym była mowa o usługach szkoleniowych. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która ma być po zmianach stosowana w celu zidentyfikowania usług o charakterze niematerialnym, w grupowaniu 85.5 odnosi się do usług edukacyjnych, nie posługując się pojęciem usług szkoleniowych. Dlatego też zaproponowano, aby w ww. przepisie zastąpić „usługi szkoleniowe”, „usługami w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, tak jak stanowi nazwa grupowania PKWiU 85.5, które ma być w tej sytuacji stosowane.

Dodatkowo, w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

 • procedur dotyczących podmiotów powiązanych

W § 10 ust. 4 pkt 4b rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez wprowadzenie regulacji, że oznaczenie „TP” nie będzie stosowane w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

 • korekt podatku naliczonego in-minus przez nabywcę

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, zaproponowano wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

 • Zmiany wynikające z pakietu e-commerce

W JPK_V7 pojawią się nowe symbole związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi obecną sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE będą oznaczane symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych. Projekt przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie  oznaczeń „SW” - dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, oraz „EE” - świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z uchylenia pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacji odnoszących się do tej sprzedaży i wprowadzenia pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Internetowe platformy sprzedażowe, które od lipca br. mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości (do 150 euro), ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały stosować w JPK_V7 nowe oznaczenie IED.

Szersze omówienie zmian wynikających z pakietu e-commerce przekażemy w odrębnym alercie poświęconym wyłącznie temu obszarowi.

Przepisy rozporządzenia, zgodnie z treścią projektu, mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, Spółki będą zobowiązane stosować znowelizowane, zgodnie z treścią projektu, oznaczenia GTU począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r. W związku z powyższym w spółkach powinna zostać zweryfikowana zasadność aktualnie stosowanych oznaczeń GTU w odniesieniu do realizowanych dostaw towarów i usług.

Ponadto zmiany zaproponowane w projekcie  spowodują również konieczność dokonania zmian w systemach informatycznych a dotyczących w szczególności: oznaczeń  w zakresie procedur dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (wyłączenie stosowania  oznaczenia „MPP”), korekt dokonywanych w związku z rozliczeniem podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (ulga na złe długi) w zakresie prezentacji dodatkowych danych  w ewidencji - terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, wprowadzenia nowego oznaczenia do raportowania danych w ewidencji „WSTO_EE”.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
{* *}