Program poleceń

Regulamin Programu #RachunekZyskówBezStrat

I. Przedmiot Programu

 1. Program #RachunekZyskówBezStrat (zwany dalej Programem) polega na przesłaniu do Business Support Solution SA (zwanej dalej BSS, lub Organizatorem) CV znajomego posiadającego doświadczenie w obszarach związanych z: księgowością i/lub kadrami i płacami, który wcześniej nie był zarejestrowany w bazie kandydatów BSS (zwanych dalej osobami polecanymi). Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy/zatrudnienia poleconej osoby, osoba polecająca otrzymuje wynagrodzenie, zwane dalej również jako „bonus”.
 2. Bonus jest przyznawany i wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu.

II. Czas trwania Programu

 1. Program zaczyna obowiązywać od dnia jego ogłoszenia i trwa do odwołania.
  Organizator Programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu lub przedłużyć czas jego trwania poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej BSS.

III. Uczestnicy Programu

 1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna nie będąca pracownikiem lub współpracownikiem BSS, która w odpowiedzi na umieszczoną na portalach rekrutacyjnych
  i stronie BSS ofertę pracy, poleci Organizatorowi osobą polecaną.
 2. Z Programu wyłączone są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu, określającego zasady Programu.

IV. Zasady udziału w Programie

 1. Aby wziąć udział w Programie, należy przesłać na adres: hr@bssce.com CV znajomego posiadającego doświadczenie w obszarach związanych z: księgowością i/lub kadrami i płacami.
 2. Jeden uczestnik Programu może polecić nieograniczoną liczbę osób.
 3. Bonus będzie przyznany w przypadku polecenia osób na profile stanowisk zgodne z informacją na stronie www.bssce.com w zakładce Kariera, w dziale Oferty pracy.
 4. Przesłana aplikacja musi zawierać stosowną klauzulę wyrażoną przez polecającego. Wzór klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu Programu.
 5. Aplikację uznaje się za przekazaną poprawnie tylko i wyłącznie w przypadku dołączenia przez osobę polecaną oświadczenia o zgodzie na przekazanie swoich danych osobowych polecającemu (załącznik nr 2). CV osoby polecanej musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór takiej zgody stanowi załącznik nr 3).
 6. W przypadku, gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza. O kolejności polecenia decyduje wpływ wiadomości z informacją o poleceniu na adres mailowy wskazany przez Organizatora, jako kontaktowy.
 7. W przypadku gdy CV osoby poleconej było już zarejestrowane w bazie BSS bonus nie zostanie przyznany.
 8. W ciągu 5 dni roboczych po odebraniu CV osoby poleconej w ramach Programu, Dział HR BSS skontaktuje się z poleconą osobą, celem potwierdzenia rekomendacji jej kandydatury, wykształcenia oraz doświadczenia. W sytuacji, gdy polecona osoba nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus nie zostanie przyznany.

V. Wypłacenie bonusu w ramach Programu

 1. Wysokość bonusu ustala się na:
 1. 2000 zł brutto za nawiązanie współpracy/zatrudnienie rozumiane jako podpisanie umowy o pracę lub umowy o współpracę, z osobą poleconą posiadającą udokumentowane doświadczenie do
  2 lat w obszarach związanych z: księgowością i/lub kadrami i płacami, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze,
 2. 2400 zł brutto za nawiązanie współpracy/ zatrudnienie rozumiane jako podpisanie umowy
  o pracę lub umowy o współpracę, z osobą poleconą posiadającą udokumentowane doświadczenie od 2 lat do 5 lat w obszarach związanych z: księgowością i/lub kadrami i płacami, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze oraz posiadającym wykształcenie wyższe kierunkowe,
 3. 3000 zł brutto za nawiązanie współpracy/ zatrudnienie rozumiane jako podpisanie umowy
  o pracę lub umowy o współpracę, z osobą poleconą posiadającą udokumentowane doświadczenie powyżej 5 lat w obszarach związanych z: księgowością i/lub kadrami i płacami, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze oraz posiadającym wykształcenie wyższe kierunkowe.
 1. Wysokość bonusów ustala Dział HR BSS na podstawie przedstawionych dokumentów, oraz CV przekazanych do BSS.
 2. Polecenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty przesłania CV. Po upływie tego terminu
  w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia osoby poleconej, bonus za polecenie nie będzie przyznawany.
  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku. Organizator będzie o tym informował za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
 3. Bonus za polecenie będzie przyznany każdej osobie, która spełnia kryteria określone w pkt. IV.
 4. Bonus wypłacany będzie:
 1. w przypadku zatrudnienia osoby poleconej, posiadającej do 2 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze,
  w dwóch częściach – pierwsza w wysokości 1000 pln brutto w pierwszym miesiącu pracy/ współpracy poleconej przez uczestnika Programu osoby, druga w wysokości 1000 pln brutto w czwartym miesiącu pracy/współpracy tej osoby, jeśli osoba polecona nadal będzie pracowała w BSS;
 2. w przypadku zatrudnienia osoby poleconej, posiadającej od 2 do do 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze, w dwóch równych częściach – pierwsza w wysokości 1200 pln brutto w pierwszym miesiącu pracy/ współpracy poleconej przez uczestnika Programu osoby, druga w wysokości 1200 pln brutto w czwartym miesiącu pracy/ współpracy tej osoby, jeśli osoba polecona nadal będzie pracowała w BSS;
 3. w przypadku zatrudnienia osoby poleconej, posiadającej powyżej 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, wymaganego na danym stanowisku we wskazanym obszarze, w dwóch równych częściach – pierwsza w wysokości 1500 pln brutto w pierwszym miesiącu pracy/współpracy poleconej przez uczestnika Programu osoby, druga w wysokości 1500 pln brutto w czwartym miesiącu pracy/współpracy tej osoby, jeśli osoba polecona nadal będzie pracowała w BSS. 
 1. Decyzję o wypłaceniu bonusu uczestnikowi Programu przekaże Dział HR BSS (skontaktuje się on z polecającym pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym podczas polecenia CV).
 2. Bonus będzie wypłacany na podstawie przygotowanej przez BSS umowy. Umowa będzie sporządzona każdorazowo po nawiązaniu współpracy/zatrudnieniu poleconej przez uczestnika Programu osoby, spełniającej kryteria określone w pkt. IV.
 3. Uczestnik Programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać do Działu HR BSS, dane niezbędne do przygotowania umowy. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
 4. Dział HR BSS po podpisaniu umowy przez obie strony przekazuje informację do Działu Księgowości BSS. Od tego momentu w ciągu 14 dni roboczych pieniądze będą przelane na wcześniej wskazane konto uczestnika Programu.

VI. 
Organizacja Programu

 1. Organizatorem Programu jest Business Support Solution SA ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Programu są pracownicy Działu HR BSS.
 3. Decyzyje w sprawie ewentualnych zmian dotyczących przebiegu Programu podejmuje Zarząd BSS.
 4. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem Programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji Programu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma organizator Programu.


Załącznik nr 1 - Wzór klauzuli informacyjnej, jaką musi wyrazić osoba polecająca.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poleceniu osoby do pracy w BSS SA z siedzibą w Łodzi (dalej również jako BSS) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu pracowniczych poleceń zewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychbi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że osoba, którą polecam do pracy w BSS udzieliła mi zgody na przekazanie swojego CV i zawartych w nich danych osobowych w celu kontaktu w sprawie podjęcia współpracy z BSS. Oświadczam także, że nie dokonałem/am modyfikacji w treści dokumentów aplikacyjnych otrzymanych przez osobę polecaną.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia osoby polecanej.

Oświadczam, że udzieliłem/udzieliłam zgodę Panu/Pani ………………………….. na przekazanie swojego CV i zawartych w nich danych osobowych w celu polecenia mnie do pracy w Business Support Solution SA.

Jednocześnie podtrzymuję swoją zgodę na moich przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV celem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Business Support Solution SA.

Załącznik nr 3 - Zgoda kandydata do pracy do umieszczenia w CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
{* *}