Zmiany w zakresie JPK VAT

W dniu 17 marca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do wyjaśnień prezentowanych przez MF w „pytaniach i odpowiedziach” do pliku JPK_VAT z deklaracją oraz w interpretacjach przedstawianych przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej.
W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników propozycje zmian w zakresie JPK_VAT (ewidencja + deklaracja), dotyczą m.in.:

  • paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT
W projekcie rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).

  • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
W § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi  w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy rozporządzenia wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Na okoliczność omawianych przepisów dotyczących poszczególnych oznaczenia GTU doprecyzowano, że:
  • oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208,
  • oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708,
  • oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy,
  • oznaczeniu „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne,
  • oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT,
  • oznaczenie „GTU_12” będzie stosowane wyłącznie do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015 (usługi o charakterze niematerialnym, wyłącznie doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), księgowe (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawne (PKWiU 69.1), zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72), usług szkoleniowych (PKWiU 85.5).
Dodatkowo, w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

  • procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności
 
W § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez wprowadzenie regulacji, że oznaczenie „TP” dotyczyć będzie wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Dodatkowo zaproponowano wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
W § 10 ust. 4 pkt 13 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP” dotyczyć będzie wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

  • korekt podatku naliczonego in-minus przez nabywcę
W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, zaproponowano wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.
Przepisy rozporządzenia, zgodnie z treścią projektu mają być stosowane począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących paragonów z NIP, które będą obowiązywać dla rozliczeń za lipiec 2021 r. Dodatkowo przewidziano przepisy przejściowe, o tym że dotychczasowe struktury JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M i JPK_V7K, można będzie stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (na moment sporządzenia alertu nie opublikowano nowej struktury pliku JPK_VAT).

Projekt rozporządzenia jest aktualnie w fazie konsultacji.
Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
{* *}