Tarcza antykryzysowa

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu kluczowe rozwiązania prawne jakie mają zostać wprowadzone przez ustawę w zakresie udzielenia przedsiębiorcom pomocy w utrzymaniu płynności finansowej związanej z epidemią.

1. Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)

 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. [art. 58]

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem co uzasadnia konieczność odroczenia składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Dodatkowo projekt przewiduje uchylenie wiążących się z obowiązkiem składania JPK_VAT przepisów znoszących informacje podsumowujące w obrocie krajowym, ponieważ zostały one zniesione z dniem 1 listopada 2019 r. na podstawe ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

 • odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r. [art. 63]

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, potrzeba przesunięcia termiu obowiązywania nowej matrycy stawek VAT podyktowana jest rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, co drastycznie wpływa na ograniczenia prowadzonej działalności przez przedsiębiorców. Mając na uwadze, że przepisy o nowej matrycy stawek VAT pierwotnie miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r. (tj. w okresie trwania zagrożenia epidemicznego w kraju), Ustawodawca uznał, że wprowadzenie odpowiednich zmian w sposobie ewidencjonowania sprzedaży stworzyłoby w krótkim czasie realne problemy dla bardzo dużej liczby podatników pod kątem dostosowania systemów informatycznych do nowych obowiązków. Powyższe oznacza, że w okresie do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i obowiązujące w tym zakresie przepisy wykonawcze do ustawy.  

 • odroczenie mocy Wiążących Informacji Stawkowych do 1 lipca 2020 r. [art. 63]

W świetle uzasadnienia do projektu, odpowiedniemu przesunięciu w czasie będą podlegały zasady związane z wydawaniem i stosowaniem Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). WIS wydane przed 1 lipca 2020 r. będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. (moc wiążąca i ochrona dla podatników).

 • przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy Podatników VAT - do 14 dni od zlecenia przelewu [art. 15zzn]

Zmianie ulegnie termin złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o dokonaniu płatności powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy wystawcy faktury spoza wykazu podatników VAT (ZAW-NR) z dotychczasowych 3 dni do 14 dni. Analogicznie jak dotychczas, złożenie zawiadomienia ZAW-NR w przewidzianym przepisami prawa terminie pozwoli zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

2. Zmiany w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

 • odroczenie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 b.r. od przychodów z szeroko rozumianej pracy
  – jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  [art. 52o]

Zgodnie z ustawą, przesunięty zostanie termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz za świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub praw autorskich. Oznacza to, że zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła zostać dokonana do 1 czerwca 2020 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, celem omawianej regulacji jest pomoc firmom zatrudniającym pracowników, aby zapewnić ochronę miejsc pracy w związku z panującą epidemią. Ustawa nie wskazuje jednocześnie w jaki sposób podatnik ma wykazać, że poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Na podstawie dostępnych informacji medialnych możnemy przypuszczać, że dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane m.in. z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw surowców, z zatorami płatniczymi lub nieobecnościami pracowników związanymi ze wzrostem zachorowalności z powodu COVID-19.

 • możliwość wstecznego rozliczenia straty przez podatników którzy w związku z epidemią koronawirusa poniosą stratę z działalności gospodarczej w 2020 r. [art.38f i art. 52k]

Ustawa przewiduje, że podatnicy którzy poniosą stratę podatkową w 2020 r. związku  z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 będą mogli  obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, jednorazowo do kwoty 5 mln zł (ewentualna nadwyżka do rozliczenia w kolejnych okresach) składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Ze wspomnianego sposobu rozliczenia skorzystać będą mogli jedynie ci podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r. Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą mogli rozliczać na dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie PIT i CIT.

 • odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania przekazanych na przeciwdziałanie koronawirusowi [art. 38g i art. 52n]

Ustawa umożliwia odliczenie darowizn przekazanych w 2020 r. przez podatników PIT i CIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą, na przeciwdziałanie koronawirusowi. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu podmiotów leczniczych walczących z COVID-19 (świadczącym opiekę zdrowotną, w tym wykonujące transport sanitarny), a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Darowizna co do zasady będzie odliczana w pełnej wysokości. Ustawa uzależenia jednak wysokość przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu darowizny od terminu jej przekazania, tzn.:

 • od darowiny przekazanej do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • od darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od darowizny przekazanej w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizny pieniężne będą dokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego. Z kolei darowizny rzeczowe – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

 • zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących złych długów wobec Dłużnika [art. 38i i art. 52q]

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku zwiększenia złych długów u podatników podatku dochodowego będących Dłużnikami, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania. Z powyższego zwolnienia będą mogli skorzystać jedynie podatnicy, którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa i których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50% (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie). Powyższa zmiana znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do Dłużników, co oznacza że po stronie Wierzycieli stosowane będą dotychczasowe regulacje podatkowe.

 • możliwość rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej [art. 38j, art. 52r]

Ustawa daje możliwość powrotu do zaliczek rozliczanych na zasadach ogólnych, poprzez rezygnację z zaliczek płaconych w formie uproszczonej za okres marzec – grudzień 2020 r Warunkiem powrotu jest ponoszenie przez podatników negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych koronawirusem. Ze wspomnianego rozwiązania będą mogli skorzystać jedynie tzw. „mali podarnicy” – tj. podmioty u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty o równowartości 2 000 000 euro. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy podatnicy poinformują właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w zeznaniu rocznym.

 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków [art. 38h]

Ustawa zakłada przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 w terminie do 20 lipca 2020 r.

Ze wspomnianego rozwiązania będą mogli skorzystać co do zasady podatnicy, którzy spełnią łącznie dwa warunki: poniosą w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa, a dodatkowo uzyskane przez nich przychody w danym miesiącu będą niższe o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. W odniesieniu do podatników, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą oni mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (np. w formie karty podatkowej)
 • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Omawiane rozwiązanie będzie stosowane fakultatywne – tzn. podatnicy będą mogli, a nie musieli, z niego skorzystać.

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) [art. 31z]

Ustawa wprowadza możliwość wydłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. (brak odroczenia dla pozostałych terminów związanych z cenami transferowymi). Wydłużeniem terminu objęte zostaną podmioty powiązane, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Dla pozostałych podmiotów, tj. podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2020 r. lub później - termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

 • przedłużenie terminów na złożenie rozliczeń podatkowych i informacji podatkowych

[art. 50 Ordynacji podatkowej w zw. z rozporządzeniem MF z 27.3.2020, Dz.U. poz. 542, art. 15zzh]

Ustawodawca zdecydował o przedłużeniu większości terminów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi ciążącymi na podatnikach (ITF, ORD-U) oraz sprawozdaniami finansowymi – do 31 maja 2020 r.

W przypadku deklaracji CIT-8 za 2019 rok, termin został przedłużonwy w zależności od podmiotu:

 • w stosunku do przedsiębiorców – do 31 maja 2020 r.
 • w stosunku do organizacji pożytku publicznego – do 31 lipca 2020 r.

3. Zmiany w Ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych:

 • przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej o 3 miesiące [art. 31g]

Ustawa proponuje przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem koronawirusa. Działania podjęte na mocy zmienianej ustawy oraz wprowadzone szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 skutkować będą utrudnieniami w dochowaniu przez organy podatkowe 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej. Brak stanowiska w tym terminie, na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji oznacza stwierdzenie prawidłowości stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie (art. 14o Ordynacji podatkowej). W celu umożliwienia realizacji zadań przez organy podatkowe konieczne jest przedłużenie terminu o 3 miesiące. Ponadto Ustawa wyposaży Ministra Finansów w kompetencje do ewentualnego przedłużenia terminu wydania interpretacji indywidualnej z 3 do 4 miesięcy o okres do 3 miesięcy. Minister Finansów będzie mógł więcej niż jeden raz wydać rozporządzenie o przedłużeniu ustawowego przedłużenia. Ostatecznie jednak w drodze rozporządzenia będzie możliwe przedłużenie terminu o nie więcej niż 3 miesiące.

 • Umożliwienie gminom wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców [art. 15p]

Wskazane rozwiązanie umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia
z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

 • możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 [art. 15q]

Wskazane rozwiązanie umożliwi przedłużenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r. Wspomniane rozwiązanie adresowane jest dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji konomicznych z powodu COVID-19.

 • zawieszenia terminów na raportowanie MDR na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z koronawirusem [art. 31y]

W celu zapewnienia pomocy podmiotom zobowiązanym tj. promotorom, korzystającym oraz wspomagającym w prawidłowym oraz terminowym wypełnieniu ustawowych obowiązków dotyczących raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych (MDR) zawieszeniu ulegną terminy raportowania MDR wskazane w dziale III rozdziale 11a ustawy – Ordynacja podatkowa – w okresie od 31 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Zawieszenie nie dotyczy zgłaszania schematów podatkowych transgranicznych.

 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. [art. 47]
 • przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - do 30 czerwca 2020 r.

Celem wprowadzanych zmian, zgodnie z założeniami do projektu, jest uniknięcie sytuacji, w której wobec zbliżającego się terminu wnoszenia opłat, doszłoby do wzmożonego napływu interesantów do urzędów przyjmujących opłaty, chcących dopełnić formalności w związku z ich wniesieniem.

4. Ulgi w płatnościach składek ZUS [art. 31zo]

W celu utrzymania miejsc pracy w firmach, ustawa wprowadza możliwość zwolnienia przedsiębiorców z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy.

W przypadku mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych:

 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2020 r.;
 • warunkiem jest niekorzystanie ze świadczenia postojowego;
 • limit przychodów (dla przedsiębiorcy opłacającego wyłącznie własne składki) – 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł);

W przypadku pozostałych przedsiębiorców:

 • odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie płatności składek na raty;
 • brak opłaty prolongacyjnej (dla składek za okresy od stycznia 2020 r.);
 • na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii albo 30 dni do po ich odwołaniu;
 • odroczenie płatności składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. na okres 3 miesięcy
  w trybie uproszczonym.

Ponadto, Rada Ministrów w celu przeciwdziałania koronawirusowi może, w drodze rozporządzenia, określać inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

5. Pozostałe zagadnienia:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) [art. 15g]

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia do wypłaty wynagrodzeń dla pracowników z FGŚP w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa. Wskazane powyżej działanie następuje poprzez:

 • częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, lub
 • częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy

powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy.

Przez „przestój ekonomiczny” rozumieć należy okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o maksymalnie 50%, ale nie niższe niż w wysokości wynagrodzenia minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przez „obniżony wymiar czasu pracy” rozumieć należy obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy, jeżeli wystąpił spadek obrotów. Przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przez „spadek obrotów gospodarczych” rozumieć należy spadek sprzedaży towarów
i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • o przynajmniej 15% stosunek łącznych obrotów z 2 dowolnych kolejnych miesięcy po 1.01.2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego

lub

 • o przynajmniej 25% stosunek obrotów z dowolnego miesiąca po 1.01.2020 r. do obrotu z poprzedniego miesiąca

Okres porównawczy może się rozpocząć w trakcie miesiąca – wówczas za miesiąc uważa się 30 następujących po sobie dni.

Okoliczności w jakich przysługuje przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia pracowników są następujące:

 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • do końca III kwartału 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy (co do zasady);
 • przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wysokość dofinansowania:

 • przy obniżonym wymiarze czasu pracy: dofinansowywane do połowy wynagrodzenia do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału maksymalnie do kwoty 5198,58 zł x 40% ≈ 2080 zł + środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
 • przy przestoju ekonomicznym: dofinansowywane do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę maksymalnie do kwoty 2600,00 zł x 50% = 1300,00 zł + środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie przyznawane jest na okres 3 miesięcy. W tym okresie oraz w okresie 3 miesiące po zaprzestaniu pobierania świadczeń obowiązuje zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Sposób udzielenia dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jest na Wniosek przedsiębiorcy. Załącznikami do wniosku są: 1. kopia ustalonych warunków i trybu wprowadzonych rozwiązań, 2. w razie zaległości w regulowaniu zobowiązań lub składek  - kopia umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji US w sprawie spłaty zadłużenia oraz plan spłaty zadłużenia. Do wniosku dołącza się ponadto oświadczenia dotyczące m.in.: posiadanie statusu przedsiębiorcy, wysokości spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości; niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych/składkowych; liczbie zatrudnianych pracowników; rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych. Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WAŻNE:

 • wnioski rozpatrywane są do wyczerpania środków
 • przyznanie wsparcia nie ma charakteru uznaniowego
 • wnioski będą w praktyce rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Umowa z przedsiębiorcą może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. W tym okresie obowiązuje zakaz rozwiązania umowy w okresie pobierania świadczeń oraz do 3 miesięcy po jej zakończeniu.

 • Zmiany dotyczące umów najmu [art. 15ze]

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epodemiologicznego zostanie wprowadzone zwolnienie z konieczności opłacania czynszu najmu w objektach o powierzchni handlowej powyżej 2000m2 – umowy będą nadal obowiązywać ale ustawa przewiduje nieodpłatne korzystanie z udostępnionej powierzchni.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, brak możliwości prowadzenia działalności ze względu na wprowadzone zakazy lub nakazy w prowadzeniu działalności przez najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 podporządkowanie się przepisom prawa w tym przypadku może być przejawem siły wyższej wpływającej na możliwość realizacji zobowiązań zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę. Oznacza to, że strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Przy wyłączeniu odpowiedzialności ocenia się jednak wszystkie okoliczności sprawy wpływające na możliwość wykonania łączącej strony umowy. Okresy te mogą być także, w zależności od okoliczności danej sprawy, uznawane za nadzwyczajną zmianę stosunków między wynajmującym a najemcą, uzasadniającą co najmniej zmianę treści zobowiązania dłużnika albo obu stron.

Niniejszy alert zawiera informacje natury ogólnej, które nie wyczerpują w pełni istoty omawianych zagadnień i nie stanowi porady księgowej czy podatkowej. Przedstawione informacje powstały w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ich przygotowania dlatego prosimy o upewnienie się czy w dniu zapoznania się z niniejszą informacją jest ona wciąż aktualna.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.