Nowe obowiązki w zakresie JPK VAT

Nowa struktura JPK_VAT została wprowadzona w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT, finalnie zaś wiąże się z koniecznością realizacji zwiększonej ilości pracy. Poniżej omówienie nowych obowiązkach w zakresie JPK VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego korekt JPK VAT.
W związku z wprowadzonym z dniem 01.10.2020 r. raportowaniem JPK VAT wg nowej struktury,  ustawodawca dodatkowo, w dodanym art. 109 ust. 3e ustawy o vat nałożył na podatników obowiązek przesyłania korekty ewidencji VAT.
Zgodnie ze wskazanym jak wyżej, art. 109 ust. 3e ustawy o vat  – w terminie 14 dni od dnia:

1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o vat.

W konsekwencji Spółka, jako podatnik vat czynny, ma obowiązek złożenia korekty pliku JPK VAT wg nowej struktury, gdy w przesłanej ewidencji stwierdzone zostały błędy, zawarte zostały dane niezgodne ze stanem faktycznym, czy też w przypadku zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.
Istotne jest też to, że na dopełnienie tego obowiązku podatnik ma 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń tj. stwierdzenia przez Spółkę, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym albo zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.
Powyższe skutkować będzie koniecznością dokonywania zwiększonej ilości korekt wysłanych JPK VAT. Przyczyną ich może być bowiem m.in. błędne opatrzenie kodami GTU dokumentów zawartych w ewidencji lub braku ich oznaczenia, zbyt późnego wystawienia faktury sprzedaży na kontrahentów.
Brak skorygowania ewidencji może skutkować wadliwością wysłanej struktury  JPK VAT, o której mowa w art. 61a § 3 KKS bądź jej nierzetelnością wynikającej z  art. 61a § 1 KKS. W ślad znowelizowanych przepisów KKS, za czyn zabroniony w postaci przesyłania organowi podatkowemu księgi nierzetelnej, wadliwej, po terminie albo nie przesyłanie jej organowi sprawca będzie ponosi odpowiedzialność karną skarbową do 240 stawek dziennych (art. 61a §1 i §3 KKS) a w sprawach mniejszej wagi karze za wykroczenie skarbowe (art. 61a § 2 KKS).

Dodatkowo z dniem 01.10.2020 r ustawodawca wprowadził przepis art. 109 ust. 3f ustawy o vat, na podstawie którego, w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.
Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f, przesyła, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o vat do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (art. 109 ust. 3g ustawy o vat ).

W myśl art. 109 ust. 3h ustawy o vat . jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:
1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,
2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

Obowiązek oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), rodzajów transakcji oraz dowodów sprzedaży i dowodów nabycia, obowiązek samodzielnego zgłaszania nieprawidłowości i zmian w JPK, które ujawniły się już po złożeniu ewidencji oraz bieżącego monitorowania prawidłowości przesłanych JPK_VAT, w celu dochowania 14-dniowego terminu na korektę (zgodnie z art. 109 ust. 3e ustawy o vat), wiąże się  zarówno ze zwiększonym nakładem pracy oraz ponoszonym zakresem odpowiedzialności.
Nowe obowiązki oznaczają też konieczność podjęcia przez BSS dodatkowych czynności dostosowawczych, czyli poniesienia konkretnych nakładów organizacyjnych, kadrowych oraz finansowych, zwłaszcza w kontekście wymuszonej cyklicznej (co 14 dni) weryfikacji prawidłowości danych w plikach JPK_VAT składanych za wszystkie okresy przypadające po 1 października 2020.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.