0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
22.10.2018 Planowane zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok - leasing, najem, użytkowanie samochodów osobowych Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), który potwierdził zapowiedziany w czerwcu bieżącego roku zamiar podniesienia obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych. Treść projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854 Zakres zmian zawartych w projektach przedstawiamy na przykładach oraz poniższym opisie   Dla samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) do kosztów uzyskania przychodu (KUP) zaliczymy 75% wydatków eksploatacyjnych np. wydatki na paliwo, serwis czy naprawy,  Reasumując planowane zmiany mają istotny wpływ na poziom kosztów podatkowych związanych z użytkowaniem drogich samochodów osobowych.Limit progowy stanowi kwota 134.529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych. Ustawa musi być uchwalona i ogłoszona najpóźniej do końca listopada 2018 roku, żeby nowe regulacje mogły zacząć obowiązywać z początkiem 2019 roku. Przepisy przejściowe dla planowanej zmiany leasingu. Warto podkreślić, iż z treści projektu ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem skorzystania na dotychczasowych zasadach z  przepisów  jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia. Taką interpretację potwierdziło zresztą Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania „Dziennika Gazety Prawnej”: "Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu." Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych i obejścia prawa podatkowego. Przywileje korzystania z aktualnych przepisów, w szczególności  w zakresie uwzględniania kosztów leasingu, w firmowych kosztach uzyskania przychodu (KUP) – każda firma ma szansę utrzymać  do końca trwania zawartej jeszcze w 2018 r. umowy leasingu. Leasing pojazdu jeszcze w 2018 r. pozwoli uniknąć nowych przepisów nawet przez 5 lat. Jednakże aneksowanie w roku 2019 i późniejszym umów leasingu zawartych w roku 2018 spowoduje zastosowanie nowych regulacji prawnych w tym zakresie do całej umowy.  
22.10.2018 Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.), zwaną dalej ustawą zmieniającą, wprowadziła od 1 października 2018r. zmiany w  zakresie sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, a także sprawozdań skonsolidowanych, dla  których dzień bilansowy przypada w okresie po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1.10.2018 r. Nowe przepisy w tym zakresie dotyczą jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz  podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe i obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Znowelizowany art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości wprowadza generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że sprawozdania te nie będą mogły mieć już, jako oryginalnej formy, formy papierowej. W każdym przypadku będzie wymagana ich elektroniczna forma w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF). Sprawozdania  muszą być również opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (Zarząd w pełnym składzie). Sporządzenie sprawozdania finansowej w postaci elektronicznej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego. Elektronizacja sprawozdań finansowych jest ściśle powiązana z elektronicznym składaniem tych sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz administracji skarbowej. Również sprawozdanie z badania, w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie miało postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Elektronizacja dotyczy również sprawozdań z działalności. Jak wynika z nowego ust. 7 w art. 49 ustawy o rachunkowości, sprawozdania z działalności jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane będą również w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W takiej samej formie sporządzane będzie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Na chwilę obecną opublikowane zostały w  Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych według Polskich Standardów Rachunkowości natomiast brak jest takich formatów dla Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). W przypadku nie opublikowania tych struktur, jednostki zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych według MSR/MSSF w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.
17.10.2018 Nowy standard rachunkowości MSSF 16 - Leasing W 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończyła prace nad nowym standardem (MSSF 16) dotyczącym leasingu, który został zatwierdzony do stosowanie w Unii Europejskiej w październiku 2017 roku. Zgodnie z przepisami MSSF 16 powinien być stosowany przez podmioty najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego, rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 lub później. To oznacza, że dla spółek, których rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i spółki te nie rozpoczęły stosowania MSSF 16 wcześniej, dniem pierwszego zastosowania ww. standardu będzie 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z regulacjami MSSF 16,  leasingobiorca w stosunku do wszystkich umów leasingu oraz najmu długoterminowego, będzie ujmował aktywa i zobowiązania z tytułu leasingu w bilansie. Zniknie podział na leasing operacyjny i finansowy - od strony leasingobiorcy wszystkie umowy leasingu będą traktowane jak leasing finansowy. Wyjątkiem od tej zasady będzie leasing zawierany na okres krótszy niż 12 m-cy. Przewidziano także zwolnienie dla umów leasingowanych dotyczących niskocennych składników aktywów. Umowy takie będą mogły być klasyfikowane tak jak do tej pory. Celem wprowadzenia ww. standardu jest ujednolicenie zasad rozpoznawania leasingów przez jednostki tak, aby kryteria ujmowania i prezentacji leasingów były bardziej obiektywne niż te zależne od oczekiwań władz jednostek. Konsekwencje zastosowania MSSF 16 dla sprawozdań i wskaźników finansowych: Bilans wzrost wartości aktywów trwałych i sumy bilansowej wzrost zadłużenia spadek kapitałów własnych   Rachunek zysków i strat wzrost EBITDA wzrost zysku z działalności operacyjnej (przy założeniu że koszty amortyzacji będą niższe niż opłaty leasingowe) wzrost kosztów finansowych   Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow) wzrost przepływów z działalności operacyjnej spadek przepływów z działalności finansowej   Wskaźniki bankowe pogorszenie wskaźników kowenantów bankowych   MSSF 16 wymaga zastosowania retrospektywnego: retrospektywnie dla każdego poprzedniego okresu sprawozdawczego przedstawionego w sprawozdaniu zgodnie z MSSF 8 -  przekształcenie danych porównywalnych albo retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym na dzień pierwszego zastosowania – bez przekształcenia danych porównywalnych a łączny efekt przekwalifikowania leasingu wykazywane w kapitale własnym.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.