0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
06.03.2017 Zmiany w przepisach w 2017 dla pracowników, zleceniobiorców i pracodawców. Rok 2017 przyniósł zmiany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także dla samych pracodawców. Do najważniejszych z nich niewątpliwie należy wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także umów o świadczenie usług. Dla tych grup minimalna stawka za jedną godzinę pracy w 2017 r. wynosi 13 zł brutto/za godzinę,  w związki z tym zleceniodawcy są zobowiązani ewidencjonować przepracowane godziny zleceniobiorców bądź usługodawców. W zawartej umowie dodatkowo obie strony powinny określić, w jaki sposób będzie potwierdzana liczba godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli tego nie uczynią, to zleceniobiorca lub świadczący usługi przedkłada zlecającemu przed terminem wypłaty wynagrodzenia informację o liczbie przepracowanych godzin, która staje się wiążąca. W dalszym ciągu można jednak zawierać umowy określające płatność w kwocie np. za miesiąc bądź za wykonane zlecenie. Istotne jest tylko, aby iloraz otrzymanego wynagrodzenia i liczby przepracowanych godzin wyniósł, co najmniej 13 zł. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowę zlecenia lub umowę ·o świadczenie usług miało na celu zrównanie ich wynagrodzenia z wynagrodzeniem, jakie pracownicy otrzymują z umowy o pracę. Obecnie, jeśli zleceniobiorca przepracuje 160 godzin w miesiącu, co stanowi przeciętny nominał pracy dla pracownika na pełny etat, otrzyma 2080 zł, a  minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi 2000 zł brutto miesięcznie . Od nowego roku pracownik, któremu została wypowiedziana umowa o pracę, ma więcej czasu na złożenie odwołania do sądu pracy, ma na to 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Tyle samo dni ma pracownik na wniesienie do sądu pozwu zawierającego żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Kolejna zmiana dotyczy obowiązku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania przez pracodawców. Od 2017 do ich tworzenia są zobowiązani pracodawcy zatrudniający, co najmniej 50 pracowników.  Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą jednak fakultatywnie, (czyli wedle własnego uznania) ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Zmiana nie oznacza również, że przestają obowiązywać regulaminy u tych pracodawców, którzy do końca 2016 r. byli zobowiązani do ich posiadania z uwagi na zatrudnienie, co najmniej 20 pracowników. Limit z 20 do 50 pracowników ( w przeliczeniu na pełny etat) wzrósł także w odniesieniu do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będzie mógł wg własnego uznania tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przed nami jeszcze jedna duża zmiana w tym roku, od dnia 1 października 2017 zacznie obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w myśl, której nastąpi obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy dziś - ze względu na ustawę z dnia 11 maja 2012 r. mieli wydłużony wiek emerytalny stopniowo do 67 lat – mający w dniu 1.10.2017r - odpowiednio-, co najmniej 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna, od dnia 1.10.2017 osiągną wiek emerytalny. Zmiana ustawy o wieku emerytalnym zmieniła również tzw. okres ochronny, w myśl, którego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.  Nowela wydłużyła ten okres dla niektórych pracowników. Jeśli na dzień wejścia w życie w/w ustawy pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej, ale czas tej ochrony po obniżeniu wieku emerytalnego byłby krótszy niż 4 lata, będzie chroniony aż do osiągnięcia wieku, w którym przeszedłby na emeryturę na mocy dotychczasowych przepisów. Np. kobieta w wieku 59 lat, która będzie mogła wg znowelizowanych przepisów przejść na emeryturę w 2018 r.,  a wg starych przepisów przeszłaby na emeryturę najwcześniej  w  listopadzie 2020r. - będzie chroniona przez wypowiedzeniem do listopada 2020r., a co za tym idzie  pracodawca nie będzie mógł  wypowiedzieć jej umowy przez najbliższe ponad 3 lata.   Kolejna grupa dla której zmieni się wiek ochronny, to pracownicy, którzy 1 października 2017 r. nie będą jeszcze korzystać z ochrony przedemerytalnej na mocy dotychczasowych przepisów ( np. kobieta w wieku 57 lat), natomiast po obniżeniu wieku emerytalnego zostanie im mniej niż 4 lata do emerytury Pracownicy ci będą chronieni przez okres 4 lat od wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2021 r. bez względu na osiągnięcie w międzyczasie wieku emerytalnego. 
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.