0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
30.10.2018 Ceny transferowe - kolejna rewolucja Nowelizacja przepisów o cenach transferowych przewiduje uchylenie dotychczasowych artykułów 9a oraz 11 ustawy o CIT i wprowadzenie nowego rozdziału 1a regulującego wymogi dotyczące cen transferowych. Projekt redefiniuje podmioty powiązane poprzez wprowadzenie nowego kryterium na potrzeby identyfikacji powiązań tj. „wywierania znaczącego wpływu”, przez co rozumie się: posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu itp., faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych: 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych, 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych. Nie będą już one uzależnione od poziomu przychodów osiąganych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Wartość transakcji będzie określana: w pierwszej kolejności na podstawie wystawionych lub otrzymanych faktur, następnie umów – gdy faktura nie została wystawiona, otrzymanych lub przekazanych płatności – w pozostałych przypadkach. Zgodnie z projektem zmian w celu ustalenia progu dokumentacyjnego przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT (przed nowelizacją są to wartości brutto). W projekcie dokonano także zdefiniowania transakcji kontrolowanej, która oznacza „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (…), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”. Projekt przewiduje także ustawowe wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local File) z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej podatnik będzie potwierdzał, że: sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wiąże się z poniesieniem przez kierowników jednostek odpowiedzialności karnej skarbowej w formie grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych. Według projektu zmian podatnik będzie mógł, pod określonymi warunkami, dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu określonych warunków. Organy będą mogły uznać, że określona transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) uwzględniając: warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane dokonujące danej transakcji, fakt, że warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi nie pozwalają na określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane. Jednak podstawą uznania przez organ, że transakcja nie zostałaby zawarta, nie może być wyłącznie: trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy, brak danych porównawczych. Nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadza także uproszczone zasady rozliczeń dla dwóch rodzajów transakcji, tj. usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, a także przewiduje zmianę wybranych elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, aby były zbieżne z wymogami wynikającymi z wytycznych OECD. W projekcie dokonano również zmian regulacji w zakresie metod weryfikacji cen transferowych, m.in. stwierdzając, że do ustalenia ceny transferowej powinno się stosować metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Ustawodawca wprowadza również katalog zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej, w tym dla transakcji krajowych przy spełnieniu poniższych kryteriów (art. 11n ustawy o CIT): 1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki: a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (zwolnienia podmiotowe w CIT), b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej, pomoc publiczna w zakresie wsparcia nowych inwestycji), c) nie poniósł straty podatkowej. Istotne zmiany dotyczą też dokumentacji grupowej (ang. Master File) – do jej przedłożenia zobowiązane będą podmioty: dla których sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną) oraz których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.
30.10.2018 Podatek u źródła Podatek u źródła Znowelizowana ustawa wprowadza nowe regulacje podatku u źródła dla podatników, których płatności za granicę przekraczają kwotę 2 mln PLN rocznie. Nowe przepisy zmierzają do eliminacji możliwości zastosowania zwolnień z ustaw o PIT i CIT lub zastosowania przez te podmioty obniżonej stawki podatkowej określonej przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowy mechanizm umożliwia podatnikom niepobranie podatku u źródła od płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie w przypadku: złożenia przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (PIT/CIT), stosowania preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia (CIT – zwolnienia stanowiące implementację przepisów dyrektyw unijnych). W oświadczeniu płatnik potwierdza, że: posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz nie ma on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego. Opinia od organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z poboru podatku u źródła: jest możliwa do uzyskania, jeżeli wnioskodawca wykaże spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących zwolnień, jest wydawana na wniosek podatnika bądź płatnika, podlega opłacie w wysokości 2 tys. PLN, jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku, jest ważna jest 36 miesięcy od dnia jej wydania. W przypadku należności z tytułu tzw. usług niematerialnych miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli: kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 tys. PLN w roku kalendarzowym, informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
22.10.2018 Planowane zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok - leasing, najem, użytkowanie samochodów osobowych Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), który potwierdził zapowiedziany w czerwcu bieżącego roku zamiar podniesienia obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych. Treść projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854 Zakres zmian zawartych w projektach przedstawiamy na przykładach oraz poniższym opisie   Dla samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) do kosztów uzyskania przychodu (KUP) zaliczymy 75% wydatków eksploatacyjnych np. wydatki na paliwo, serwis czy naprawy,  Reasumując, planowane zmiany mają istotny wpływ na poziom kosztów podatkowych związanych z użytkowaniem drogich samochodów osobowych.Limit progowy stanowi kwota 134.529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty, co daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych. Ustawa musi być uchwalona i ogłoszona najpóźniej do końca listopada 2018 roku, żeby nowe regulacje mogły zacząć obowiązywać z początkiem 2019 roku. Przepisy przejściowe dla planowanej zmiany leasingu. Warto podkreślić, iż z treści projektu ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem skorzystania na dotychczasowych zasadach z przepisów jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia. Taką interpretację potwierdziło zresztą Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania „Dziennika Gazety Prawnej”: "Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu." Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych i obejścia prawa podatkowego. Przywileje korzystania z aktualnych przepisów, w szczególności w zakresie uwzględniania kosztów leasingu, w firmowych kosztach uzyskania przychodu (KUP) – każda firma ma szansę utrzymać do końca trwania zawartej jeszcze w 2018 r. umowy leasingu. Leasing pojazdu jeszcze w 2018 r. pozwoli uniknąć nowych przepisów nawet przez 5 lat. Jednakże aneksowanie w roku 2019 i późniejszym umów leasingu zawartych w roku 2018 spowoduje zastosowanie nowych regulacji prawnych w tym zakresie do całej umowy.  
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.