0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
23.02.2017 Wybrane ulgi i odliczenia za rok 2016 w rozliczeniach rocznych Ponieważ zbliża się okres rozliczeń podatkowych z fiskusem za 2016r. przedstawiamy Państwu niektóre z ulg i odliczeń jakie przysługują podatnikowi.  Ulga na leki Jest jedna z opcji odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne; Ulga ta podlega odliczeniu od dochodu i dotyczy zakupu leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Do zastosowania odliczenia konieczne jest zatem zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków (niezależnie czy stale czy czasowo) oraz dokument potwierdzający dokonanie wydatku przez daną osobę, dla celów dowodowych (np.: faktura, gdyż sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę). Odliczenie nie przysługuje jednak w pełnej wysokości wydatków na leki, ale od nadwyżki wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie. Co istotne, ulga ta przysługuje: osobom niepełnosprawnym (posiadającym jednen z trzech stopni niepełnosprawności oraz osobom uprawnionym do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 16 roku życia) podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne tj.: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.  Odliczenie nie dotyczy jednak wydatków podatnikowi zwróconych, zrefundowanych (przez ZFRON, PFRON, ZFA, ZFŚS czy przez NFZ) czy odliczonych już od przychodu przez ryczałtowca. Częściowe zwrócenie czy zrefundowanie wydatków pozwala jednak na stosowanie odliczenia w odniesieniu do pozostałej kwoty.  Największe komplikacje przy tym odliczeniu wiążą się z brakiem w ustawie o pdof definicji "leku". Warto jednak za najnowszym orzecznictwem NSA zacytować, iż występujące w omawianym przepisie wyrażenie "określone leki", oznacza leki zalecone przez lekarza specjalistę. Skoro bowiem lekarz powinien stwierdzić, że należy stosować określone leki, to wydaje się oczywiste, iż to lekarz zgodnie z posiadanymi kompetencjami "określa", jaki preparat ma właściwości lecznicze w przypadku konkretnego schorzenia występującego u osoby niepełnosprawnej. Z całą pewnością takich kompetencji nie posiada organ podatkowy, więc nie powinien uzurpować sobie praw do "określenia", czy dany preparat jest lekiem. (…) to lekarz powinien zdecydować, czy osoba niepełnosprawna ma stosować określone leki. Lekarz decyduje, czy dany preparat stanowi lek przy występującym schorzeniu.  W konsekwencji Sąd wskazał, że organy podatkowe niezasadnie sięgają do regulacji zawartych w Prawie farmaceutycznym w celu zidentyfikowania terminu "lek". Ustawa ta nie zawiera bowiem definicji tego terminu, lecz definicje leków określonych jako apteczne, recepturowe, gotowe (art. 2 pkt 10, 11, 12), a niewątpliwie są to różne pojęcia. Poza tym, wskazał, że gdyby wolą ustawodawcy było posiłkowanie się przepisami ustawy Prawo farmaceutycznego w celu zdefiniowania pojęcia "lek", to odesłałby do przepisów tej ustawy, albo chociaż posłużył się nomenklaturą stosowaną w tej ustawie. Skoro tego nie uczynił, należy przyjąć znaczenie tego wyrazu takie, jakie ma on w języku potocznym.  Co za tym idzie, jeżeli lekarz zapisze pacjentowi preparat witaminowy jako konieczny do stosowania przy danym schorzeniu, to organ podatkowy nie powinien kwestionować takich zaleceń.  Podatnicy uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą i/lub osiągają przychody z najmu mogą odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy bądź przy obliczaniu ryczałtu. Pozostali podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z emerytury/renty, ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło) mogą skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku w składanym zeznaniu podatkowym. Odliczenie wykazuje się w rozliczeniu rocznym PIT-36 (poz. 159), PIT-37 (poz.105) czy PIT-28 (poz. 71) + część. B zał. PIT/O.  Podstawa prawna: art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o pdof.  
16.02.2017 Wybrane zmiany w podatkach w 2017 roku Nowy rok przyniósł ze sobą wiele zmian w sferze obowiązków podatkowych. Tym razem, za sprawą szerokiej nowelizacji ustawy o VAT, największe zmiany dotknęły podatników właśnie tego podatku. Niezależnie od tego  w podatkach dochodowych również pojawiło się parę nowych rozwiązań. Poniżej prezentujemy niektóre z nich. 15% podatek dla małych podatników (CIT). Od 2017 r. obowiązują dwie stawki podatku CIT. Obok dotychczasowej 19% stawki podatkowej ustawodawca wprowadził możliwość stosowania stawki 15% dla małych firm a w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność – dla podatników dopiero rozpoczynających działalność.   Nowe regulacje wprowadzają mniejszą stawkę dla tzw.: małych podatników czyli takich u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro. Ustawodawca przewidując zainteresowanie preferencyjnymi warunkami  opodatkowania odwlekł w czasie taką możliwość m.in. dla podmiotów, które powstały w wyniku przekształcenia. I tak podmioty, które po ogłoszeniu nowelizacji powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną mogą stosować stawkę 15% dopiero w drugim roku po roku, w którym powstały o ile spełniły warunki dla małego podatnika. Zapłata gotówką a brak możliwości rozliczenia w KUP (PIT i CIT) Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o s.d.g.) wprowadziły obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.  W ustawach podatkowych wprowadzono zapis zgodnie z którym (art.15d PDOP i odpowiednio 24e PDOF) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli płatność została dokonana z naruszeniem ww. obowiązku. Jeżeli jednak podatnicy rozliczą w kosztach takie wydatki wówczas przy naruszeniu obowiązku zapłaty zgodnie z ustawą o s.d.g. będą musieli zmniejszyć koszty lub zwiększyć swoje przychody (w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów)  o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została dokonana płatność. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (VAT) Od tego roku katalog czynności, do których stosuje się odwrotne obciążenie dotyczyć również będzie m.in. procesorów (powyżej limitu 20.000 zł), srebra nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku (katalog rozszerzony w załączniku nr 11 do ustawy VAT). Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto również świadczenie usług budowlanych w przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca. Limit zwolnienia z VAT Od nowego roku zmianie uległa również kwota limitu przysługującego zwolnienia z VAT z wartości sprzedaży 150 000 zł podwyższono limit do kwoty 200 000 zł. Dodatkowa sankcja VAT Od nowego roku zaczęła obowiązywać sankcja VAT, która grozi m.in. za: •    zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu podatku,  •    zawyżenie kwoty do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe (sankcja w wysokości 30% zaniżonej/zawyżonej kwoty), •    oraz gdy powyższe okoliczności wynikają z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które należy uznać za puste (czyli m.in. takie faktury, które zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane czy potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego czyli czynności nieważne i pozorne). Sankcja przy pustych fakturach wynosi aż 100% podatku VAT naliczonego, który  z nich wynika. Niezależnie od tego procedowane są zmiany w Kodeksie karnym wprowadzające bardzo dotkliwe kary za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur (np.: kary pozbawienia wolności do lat 25 gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych).  
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.