0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
12.07.2017 Projekt zmian w VAT - system podzielonej płatności - split payment Aktualnie na etapie konsultacji społecznych znajduje się  projekt zmian ustawy o VAT i innych ustaw przewidujący wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu VAT. Narzędzie split payment polega na tym, że nabywca towarów/usług będzie mógł dokonać płatności za nabytą usługę bądź towar w dwóch kwotach - oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.: - w kwocie należności netto – na rachunek wskazany przez sprzedawcę (rachunek bieżący) oraz - w kwocie samego podatku – na dedykowany dla potrzeb VAT rachunek (rachunek VAT). Jednocześnie dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie dla podatnika ograniczony. Środki zgromadzone na rachunku VAT, będą przeznaczone do: - zapłaty zobowiązania VAT z deklaracji podatkowej - zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych. Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie do płatności regulowanych tylko między przedsiębiorcami. Inicjatywa takiego sposobu rozliczenia będzie spoczywała na nabywcy, skutkiem czego włączony w ten sposób rozliczeń będzie również sprzedawca/dostawca towarów i usług. Ograniczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT sprzedawcy wiąże się z tym, że naczelnik urzędu skarbowego dopiero na wniosek podatnika może w terminie 90 dni  wydać postanowienie o zgodzie na inne przeznaczenie środków na tym rachunku niż regulowanie VAT. Odmowa zgody na inne przeznaczenie środków z rachunku VAT zapadać będzie w drodze decyzji m.in. w sytuacji kiedy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane lub gdy wobec podatnika toczy się inne postępowanie lub prowadzona jest kontrola. Należy zauważyć, że  mechanizm nie będzie móogł być  wkorzystywany do  należności regulowanych gotówką, jako że z dopuszczalnych form zasilenia rachunku VAT wykluczono wpłaty bezpośrednie oraz przelewy z rachunków bieżących podatnika. By mieć większy wpływ na zarządzanie środkami z rachunku VAT, podatnik będzie musiał złożyć wniosek o dokonanie przelewu pieniędzy na rachunek bieżący. Wcześniej jednak organ podatkowy dokładnie skontroluje podatnika i zdecyduje, czy uwolnienie środków gromadzonych na rachunku VAT jest bezpieczne z punktu widzenia fiskusa. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 90 dni na podjęcie decyzji o samym przelewie środków, a także określi kwotę transferu. Należy nadmienić, że mechanizm podzielonej płatności nie będzie obowiązkowy przy czym ustawodawca przewidział szereg korzyści  dla podatników, którzy zdecydują się na przekazywanie  zapłat na dwa rachunki. Wśród zachęt będą: • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności w przypadku dostaw towarów wrażliwych określonych w załączniku XIII ustawy o VAT, • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego, • brak stosowania podwyższonych 150% odsetek od zaległości podatkowych w VAT w przypadku gdy 95% faktur za okres którego dotyczy zaległość płacona była za pośrednictwem split payment , • przyśpieszony 25 dniowy zwrot nadwyżki VAT naliczonego. Ograniczona lista rodzajów płatności jakie będą mogły zasilać rachunek VAT, powoduje iż nie zawsze będzie możliwe wykorzystanie tego rachunku do realizacji płatności zgodnie z  procedurą split payment. W razie braku środków na rachunku VAT nadal będzie można jednak skorzystać z procedury płatności w ramach split payment, z tym że wówczas cała kwota zobowiązania będzie płatna z rachunku bieżącego podatnika. Podobnie będzie w przypadku, gdy płatności od odbiorców wpłyną na rachunek VAT po terminie złożenia deklaracji VAT, co uniemożliwi lub ograniczy możliwość dokonania pełnej zapłaty zobowiązania podatkowego z bieżącej deklaracji z rachunku VAT. Ustawodawca bowiem nie przewidział możliwości zasilenia rachunku VAT wpłatą lub przelewem własnym z innego rachunku lub z kasy. W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się sprzedawcy detaliczni, którzy większość swoich zakupów realizują od przedsiębiorców, natomiast obroty uzyskiwane są w przeważającej części w punktach sprzedaży gotówką albo płatnościami kartowymi. W takim przypadku możliwość wykorzystania rachunku VAT do zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych oraz do regulowania zobowiązań z deklaracji VAT będzie ograniczona. Ustawodawca przewidział, że utworzenie i prowadzenie takiego rachunku dla każdego przedsiębiorcy jest nieodpłatnie. Kwestie techniczne rozliczeń przez split payment mają zostać uregulowane w oddzielnym rozporządzeniu. Projektowane zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018r. _________________________________________________________ Autorem powyższej publikacji jest Magdalena Szczepańska - Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA    Jeśli informacje o zmianach w przepisach dotyczących podatków i finansów są dla Ciebie ważne, zapraszamy do subskrypcji TaxNews: Chcę otrzymywać TaxNews  
28.06.2017 Odmowa prawa do odliczenia, gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem - opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia  31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16 Teza Dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które przewidują (nawet w przypadku braku stwierdzenia jakiegokolwiek oszustwa podatkowego/utraty dochodów podatkowych), systematyczną i ostateczną odmowę prawa do odliczenia podatku VAT przez podatnika, który odprowadził podatek VAT od transakcji zawartych z podmiotem „nieaktywnym”, niezależnie od okoliczności, że uznanie rzeczonego podmiotu gospodarczego za nieaktywnego, opierające się na ryzyku oszustwa podatkowego, zostało opublikowane i jest łatwo dostępne dla wszystkich podatników w danym państwie członkowskim. Stan faktyczny Sprawa dotyczyła rumuńskiego podatnika VAT, któremu organy podatkowe na mocy rumuńskich regulacji odmówiły prawa do odliczenia VAT zapłaconego z tytułu usług nabytych od spółki, która została uznana za nieaktywną i była wykreślona z rejestru podatników VAT. Spór z organami znalazł swój finał w sądzie, który postanowił skierować pytanie do TSUE. We wniosku zadano pytanie czy dyrektywa 2006/112/WE (Dyrektywa VAT) sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, na podstawie których odmawia się podatnikowi prawa do odliczenia VAT, z uwagi na fakt, że jego kontrahent wystawiający fakturę, na której zostały wskazane koszty i VAT został uznany przez organ podatkowy za nieaktywnego podatnika. Po przeanalizowaniu sprawy głos zabrał  rzecznik generalny TSUE Paolo Mengozzi i w swojej opinii stwierdził między innymi, że utrata prawa do odliczenia VAT może mieć miejsce w dwóch różnych przypadkach. Po pierwsze, gdy naruszenie wymogów formalnych skutkowało uniemożliwieniem dostarczenia pewnych dowodów na spełnienie wymagań materialnych dla przyznania prawa do odliczenia VAT(14). Po drugie, zasadniczo, można odmówić prawa do odliczenia VAT w razie ustalenia na podstawie obiektywnych okoliczności, że podmiot powołuje się na nie bezprawnie lub w celu nadużycia swoich uprawnień oraz że podatnik wiedział lub mógł wiedzieć, iż w ramach danej czynności dopuszczono się przestępstwa. Pierwsza sytuacja dotyczy okoliczności, gdy do celów stosowania VAT i umożliwienia kontroli przez organy skarbowe państw członkowskich wymogi formalne są dokładnie sprecyzowane. Zupełnie logiczne jest zatem odmówienie skorzystania z prawa do odliczenia, jeżeli naruszenie tych wymogów jest na tyle istotne, że uniemożliwia lub utrudnia skontrolowanie, czy przesłanki materialne konieczne dla skorzystania z prawa do odliczenia zostały spełnione. Drugi przypadek, w którym Trybunał uznaje możliwość odmowy przyznania prawa do odliczenia VAT, dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 273 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym „państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym”. Jednocześnie Rzecznik Generalny wskazał, że środki krajowe realizujące cele przewidziane w art. 273 dyrektywy 2006/112 muszą być zgodne z zasadą propocjonalności i nie mogą wobec tego być wykorzystywane w sposób regularnie uniemożliwiający skorzystanie z prawa do odliczenia VAT i naruszający tym samym podstawową zasadę neutralności. Tymczasem przepisy prawa rumuńskiego zakładają, w stosunku do wszystkich podatników zawierających transakcje opodatkowane VAT z podmiotami uznanymi za nieaktywnych, niewzruszalne domniemanie udziału w oszustwie podatkowym. Owe przepisy przewidują regularną odmowę prawa do odliczenia VAT w stosunku do wszystkich podatników, którzy zawierają transakcję z podatnikiem uznanym za nieaktywnego, niezależnie od faktu, że w świetle okoliczności i dowodów, które podatnik ten oraz jego kontrahent są w stanie dostarczyć, w szczególności w toku kontroli podatkowej, ryzyko oszustwa podatkowego dotyczące danej transakcji może zostać wyłączone, że podmioty te spełniają wymogi materialne i formalne do skorzystania z prawa do odliczenia VAT w rozumieniu dyrektywy 2006/112 oraz że nie doszło do utraty dochodu podatkowego. Rzecznik Generalny uznał, że takie przepisy krajowe wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu w postaci zapewnienia prawidłowego poboru VAT oraz zapobieżenia oszustwom podatkowym. W rezultacie podatnik co prawda powinien sprawdzić status swoich kontrahentów ale ewentualne zaniedbania w tym zakresie nie mogą skutkować odmową prawa do odliczenia VAT. Opinia rzecznika nie jest co prawda jeszcze wyrokiem, ale można się spodziewać podobnego stanowiska sędziów TSUE. Komentarz Jeżeli zapadnie wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Generalnego to powinien się on również z odbić na praktyce polskich władz. Co prawda, polskie regulacje nie przewidują wprost sankcji polegającej na odmowie prawa do odliczenia VAT w przypadku transakcji z podmiotem wykreślonym, tym niemniej lawinowe wykreślenia z rejestru VAT i powiadomienia MF (dot. niezgodności w JPK) w odniesieniu do rozliczeń z podmiotami wykreślonymi mogą być wstępem do takich praktyk. 
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.