Rewolucja w PIT: urząd skarbowy wypełni zeznanie podatkowe za Ciebie!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, w wyniku wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2126), nastąpiła istotna zmiana w zakresie składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Rezultatem powyższej nowelizacji jest wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów (MF) nowej usługi – „Twój e-PIT” – polegającej na udostępnieniu podatnikom (osobom fizycznym) zeznań podatkowych PIT-37 (dot. rozliczenia dochodów m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia, rent i emerytur – opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej) i PIT-38 (dot. rozliczenia dochodów kapitałowych m.in.
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach albo objęcia udziałów/akcji
w spółkach – opodatkowanych 19 % podatkiem dochodowym) przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) za pośrednictwem portalu podatkowego.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych, płatnicy podatku PIT (np. zakłady pracy, zleceniodawcy) obowiązane są, przesłać roczne obliczenie podatku:

 • urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym;
 • podatnikowi – w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Począwszy od dnia 15 lutego 2019 roku zeznania podatkowe za rok 2018 dostępne będą pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 zostaną sporządzone i udostępnione przez urzędy skarbowe na podstawie informacji przekazanych przez płatników (pracodawców/zleceniodawców) oraz informacji o zaliczkach na podatek wpłaconych bezpośrednio przez podatników.

Podatnik będzie miał wówczas do wyboru:

 • zaakceptować zeznanie podatkowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. – co równoznaczne jest ze złożeniem zeznania podatkowego; albo
 • zmienić treść rozliczenia poprzez uzupełnienie danych w zeznaniu (np. poprzez zawarcie w zeznaniu informacji o skorzystaniu z przysługujących ulg, takich jak: ulga mieszkaniowa, ulga na cele rehabilitacyjnej, ulga na dziecko, odliczenie z tytułu użytkowania sieci Internet itp.); a następnie zaakceptować zeznanie podatkowe; albo
 • odrzucić zeznanie podatkowe – co równoznaczne jest z koniecznością samodzielnego złożenia zeznania przez podatnika w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku (w formie papierowej lub elektronicznej) pod rygorem sankcji karnoskarbowych; albo
 • nie zrobić nic – wówczas istnieje domniemanie, że przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe uznaje się za złożone w terminie.

Brak zalogowania przez podatnika na portalu podatkowym lub niepodjęcie przez podatnika decyzji o akceptacji zeznania przygotowanego przez KAS w terminie do 30 kwietnia 2019 roku spowoduje, że rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie uznane za złożone w terminie, chyba że podatnik dokona wcześniejszego rozliczenia w innej formie (np. poprzez złożenie papierowego zeznania do Urzędu Skarbowego).

Powyższa zmiana skorelowana została ze skróceniem dla płatników terminów przesyłania informacji
o wypłaconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego o jeden miesiąc (tj. z końca lutego do końca stycznia kolejnego roku podatkowego).

Skrócenie terminu przesyłania informacji do urzędu skarbowego w założeniu ma pozwolić urzędom na sporządzenie i udostępnienie podatnikom zeznań podatkowych w jak najwcześniejszym terminie.

Aby skorzystać z możliwości rozliczenia zeznania podatkowego przygotowanego przez KAS należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. w serwisie: „podatki.gov.pl” – należy wybrać zakładkę: „Twój e-PIT”

 2. następnie należy zalogować się za pomocą jednego z dwóch opisanych poniżej sposobów:
 • poprzez podanie danych w serwisie:
 1. PESEL (albo: NIP i data urodzenia);
 2. kwota przychodu z deklaracji za rok 2017
 3. kwota przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018,

albo

 • poprzez użycie profilu zaufanego e-PUAP (aby skorzystać z tej opcji należy uprzednio założyć profil zaufany – szczegółowe informacje na temat zakładania profilu znajdą Państwo pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany )
 1. w dalszej kolejności należy sprawdzić poprawność danych zawartych w rozliczeniu rocznym.

W tym zakresie podatnik może:

 • zmienić sposób przygotowanego rozliczenia poprzez:
 1. wybranie wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 2. zmianę lub wskazanie organizacji pożytku publicznego (OPP) której ma zostać przekazany 1 % podatku;
 3. dodanie informacji o korzystaniu przez podatnika z przysługującej ulgi;
 4. wskazanie w zeznaniu innych danych (np. informacje o odliczeniu darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego itp.)

lub

 • zaakceptować przygotowane w serwisie zeznanie podatkowe. Akceptacja zeznania podatkowego autoryzowana jest w zależności od zastosowanego sposobu logowania: uwierzytelnienie Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów
  z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Akceptacja zeznania podatkowego przed dniem 30 kwietnia 2019 r. równoznaczna jest ze złożeniem zeznania w dniu dokonania akceptacji. Po dokonaniu akceptacji zeznanie podatkowe zostaje wysłane do urzędu skarbowego. Podatnik powinien wówczas pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) potwierdzające przyjęcie zeznania podatkowego przez organ administracji skarbowej.
 1. W przypadku odrzucenia przez podatnika zeznania udostępnionego na portalu podatkowym – podatnik ma obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Złożenie zeznania podatkowego może nastąpić zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – w zależności od preferencji podatnika. Brak złożenia przez podatnika zeznania podatkowego (w ogóle) lub złożenie zeznania podatkowego po terminie zagrożone sankcją karno-skarbową za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – w zależności od kwoty uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

Z informacji opublikowanych przez MF wynika, że w 2019 roku usługa wypełnienia i udostępnienia zeznań podatkowych będzie dotyczyła jedynie zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne za 2018 rok na formularzu PIT – 37 i PIT – 38. Ministerstwo planuje stopniowe rozszerzenie usługi rozliczenia zeznania podatkowego poprzez włączenie do usługi rozliczenia przez urząd skarbowy formularzy PIT 36 i PIT – 36L przeznaczonych, co do zasady, dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych bądź w formie tzw. podatku liniowego – począwszy od 2020 roku.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.