0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości
 • MSR/MSSF

Obsługa rozliczeń publiczno-prawnych oraz sporządzenie deklaracji podatkowych

Doradztwo w zakresie rachunkowości, w tym opracowania z zakresu polityki rachunkowości
i planu kont

Nadzór księgowy i podatkowy nad procesami realizowanymi przez klientów

 


 

 

Administracja dokumentacją kadrową pracowników

Obsługa zatrudnienia i kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

Odpowiedzialność organów kontrolnych (PIP, ZUS, US)

Audyty zasad wynagradzania, wewnętrznych regulaminów oraz akt pracowniczych pod katem ich zgodności z przepisami prawa pracy

Opracowanie aktów prawa wewnętrznego, w szczególności sporządzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych

Controlling personalny w zakresie monitoringu obowiązków pracodawcy, symulacji wynagrodzeń dla zmienianych modeli wynagradzania, sporządzania raportów dotyczących zatrudnienia

Digitalizacja dokumentacji i e-archiwa

INTRASTAT – związany jest z obowiązkiem składania comiesięcznych deklaracji dotyczących obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten dotyczy firm, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres usług BSS

 • Kontrola merytoryczna otrzymanych dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia statystycznego - INTRASTAT
 • Taryfikacja pozycji z faktur sprzedaży lub zakupówi opracowanie zgłoszenia
 • Terminowe składania miesięcznej, zbiorczej deklaracji do właściwego urzędu celnego przez doradcę podatkowego
 • Reprezentacja Spółki przed organami celnymi w zakresie zgłoszeń INTRASTAT

Optymalizacja obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie Klienta

Planowanie czasu pracy (e-grafiki)

Dopasowanie narzędzi workflow do indywidualnych potrzeb Klienta

Gwarancja szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych dokumentów 24h/dobę (archiwum dokumentów - e-archiwum)

Elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów: 

 • kadrowo-płacowych:
  • ewidencja czasu pracy
  • grafiki pracy (e-grafiki)
  • wnioski urlopowe oraz raporty urlopowe
  • dostęp do dokumentacji kadrowej (e-RMUA, e-PIT)
 • księgowych:
  • obieg i elektroniczna akceptacja faktur zakupu
  • polecenie wyjazdów służbowych i rozliczenia delegacji

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych wg standardów krajowych oraz międzynarodowych 

Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przez jednostkę dominującą

Obsługa audytorów przeprowadzających badania i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Przekształcania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości na standardy międzynarodowe

Współpraca przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych

Opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości grup kapitałowych

Wdrażanie systemu rachunkowości zarządczej oraz planowanie ewidencji księgowej na potrzeby zarządcze

Budowa oraz cykliczna realizacja raportów controllingowych (m.in. rentowność i analiza porównawcza kanałów dystrybucji, klientów, analiza realizacji budżetu jednostki oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Analizy finansowe spółek, m.in. analiza wskaźnikowa, analiza kapitału obrotowego

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Wsparcie w tworzeniu budżetów oraz analiza ich realizacji

Sporządzenie prognoz sprawozdań finansowych oraz symulowanie skutków decyzji zarządczych

Przygotowanie biznes planów na potrzeby instytucji finansowych

Usługa kontrolera finansowego

Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej

Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów finansowych w firmie

Due diligence w obszarze:

 • finansowym
 • podatkowym
 • kadrowo-płacowym

Sprzedaż zarejestrowanych spółek typu shelf companies

Sekretariat korporacyjny

Pozyskiwanie źródeł finansowania, negocjowanie warunków technicznych i finansowych oraz wdrażanie produktów

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami poprzez programy factoringowe

Zarządzanie płynnością finansową w zakresie:

 • inwestowania nadwyżek finansowych
 • konsolidacji środków, struktur typu cash pool

Zawieranie transakcji walutowych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym

Optymalizacja kosztów finansowania, przegląd aktualnych warunków umów finansowych

Współpraca z bankami w zakresie:

 • linii kredytowych
 • programów emisji obligacji
 • gwarancji bankowych
 • rachunków bankowych oraz bankowości elektronicznej


 

REJESTRACJA SPÓŁEK, w tym:

 • doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby
 • sporządzenie umowy spółki
 • rejestracja spółki w KRS
 • rejestracja spółki w Urzędzie Skarbowym (numer NIP, numer VAT EU)
 • rejestracja do ZUS
 • rejestracja w GUS (numer REGON)

Sprzedaż gotowych spółek tzw. SHELF COMPANIES, które posiadają:

 • minimalny wymagany prawem, opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł
 • aktywny rachunek bankowy w PLN
 • numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • rejestrację podatkową (CIT i VAT)
 • rejestrację w Urzędzie Statystycznym - numer identyfikacyjny REGON
 • zarejestrowany adres siedziby spółki w Łodzi w naszym biurze
 • aktualne księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
 • gotowość spółki do zatrudnienia pracowników wraz z obsługą kadrową i płacową

Inwestorom, którzy zdecydują się na zakup spółki typu SHELF oferujemy szeroki zakres usług wsparcia dla prowadzenia biznesu, w tym sekretariat korporacyjny.


Usługa SEKRETARIATU KORPORACYJNEGO obejmuje:

 • adres rejestrowy spółki, tzw. wirtualne biuro
 • wysyłkę i odbiór korespondencji listownej, faksowej i e-mailowej

oraz opcjonalnie:

 • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek
 • organizację zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie projektów uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników
 • aktualizowanie i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • wspieranie w sprawach dotyczących finansów, np. w otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, dostępów do bankowości elektronicznej

Reprezentacja w postepowaniach podatkowych przed sadami administracyjnymi oraz organami podatkowymi

Przeglądy podatkowe i planowanie podatkowe:

 • analiza umów i stosowanych procedur podatkowych pod względem efektywności podatkowej
 • weryfikacja bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych

Ceny transferowe:

 • wsparcie w wyborze zasad rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji podatkowej

Połączenia podziały, grupy kapitałowe:

 • Wsparcie w ramach obsługi kontroli podatkowych
 • Doradztwo w zakresie wyboru efektywnych wariantów działań
 • Wsparcie w przygotowaniu analiz opłacalności biznesowej i finansowej

Obsługa prawna przedsiębiorców, w tym spółek handlowych:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • połączenia, podziały i przekształcania spółek
 • zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego
 • obsługa organów korporacyjnych

Usługi podstawowe

Usługi zaawansowane

Usługi dedykowane

facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.