0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
30.11.2018 Podatek od przychodów z budynków - zmiany w 2019 roku Na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej  od dnia 19 lipca 2018 r.  (ustawa CIT) zmieniają  się przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Z początkiem roku 2019 podatek od przychodów z budynków będzie dotyczył budynków w postaci środków  trwałych  stanowiących własność lub współwłasność oraz obiektów w leasingu finansowym w zakresie ustawy CIT, oddanych w najem, dzierżawę lub inną umowę o podobnym charakterze. Zatem budynki wykorzystywane w 100 % na potrzeby własne podatnika nie będą podlegały podatkowi. Nie będą nim objęte także budynki oddane do używania na podstawie wyżej wymienionych umów w niewielkim zakresie, czyli wówczas, gdy udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekroczy 5% jego ogólnej powierzchni użytkowej. W przypadku podatników PIT podatek nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Dotychczas tylko budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy czy budynek  biurowy, były objęte tym obowiązkiem podatkowym, jeśli ich wartość początkowa przekraczała 10 mln zł. Podstawa opodatkowania podatkiem Według nowych przepisów podstawą opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa budynku podlegającego opodatkowaniu, wynikająca z ewidencji, natomiast w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji - wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia go do ewidencji. Podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków będzie stanowiła suma wartości początkowych (przychodów) z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę wolną tj. 10 mln zł. Kwota wolna 10 mln zł będzie dotyczyła podatnika (wszystkich budynków łącznie), a nie poszczególnych budynków, jak to ma miejsce  w obecnym stanie prawnym. Tak ustalona podstawa opodatkowania podlega opodatkowaniu według 0,035% stawki podatku miesięcznie. Co w przypadku podmiotów powiązanych? W przypadku, gdy podmiot posiada udział w kapitale innego podmiotu, nie mniejszy niż 25%, kwotę wolną od opodatkowania oblicza się w takiej proporcji, w jakiej suma wartości początkowej (przychód) z budynków pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych (art. 24 b ust. 10 ustawy o CIT). Do przepisów wprowadzono także klauzulę obejścia prawa, zgodnie z którą przepisy o podatku od przychodu z budynków stosuje się również, w przypadku gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność albo współwłasność budynku albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu, w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim przypadku budynki będą co do zasady cały czas traktowane tak, jakby do przeniesienia ich własności nie doszło. Płatności zaliczek na podatek Kwoty należnego podatku od przychodów z budynków podatnicy będą musieli obliczać co miesiąc i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy będą mieli prawo odliczyć od należnej za dany miesiąc zaliczki na podatek (CIT i PIT). Nie będzie zatem obowiązku wpłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli za dany miesiąc jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Nowością jest, że podatnik ma prawo złożyć wniosek do organu podatkowego o zwrot zapłaconej kwoty podatku od przychodów z budynków, nieodliczonej w zeznaniu podatkowym. Jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej, obliczonych w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych, wówczas może przychylić się do wniosku podatnika.
30.10.2018 Ceny transferowe - kolejna rewolucja Nowelizacja przepisów o cenach transferowych przewiduje uchylenie dotychczasowych artykułów 9a oraz 11 ustawy o CIT i wprowadzenie nowego rozdziału 1a regulującego wymogi dotyczące cen transferowych. Projekt redefiniuje podmioty powiązane poprzez wprowadzenie nowego kryterium na potrzeby identyfikacji powiązań tj. „wywierania znaczącego wpływu”, przez co rozumie się: posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu itp., faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych: 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych, 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych. Nie będą już one uzależnione od poziomu przychodów osiąganych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Wartość transakcji będzie określana: w pierwszej kolejności na podstawie wystawionych lub otrzymanych faktur, następnie umów – gdy faktura nie została wystawiona, otrzymanych lub przekazanych płatności – w pozostałych przypadkach. Zgodnie z projektem zmian w celu ustalenia progu dokumentacyjnego przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT (przed nowelizacją są to wartości brutto). W projekcie dokonano także zdefiniowania transakcji kontrolowanej, która oznacza „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (…), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”. Projekt przewiduje także ustawowe wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local File) z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej podatnik będzie potwierdzał, że: sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wiąże się z poniesieniem przez kierowników jednostek odpowiedzialności karnej skarbowej w formie grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych. Według projektu zmian podatnik będzie mógł, pod określonymi warunkami, dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu określonych warunków. Organy będą mogły uznać, że określona transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) uwzględniając: warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane dokonujące danej transakcji, fakt, że warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi nie pozwalają na określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane. Jednak podstawą uznania przez organ, że transakcja nie zostałaby zawarta, nie może być wyłącznie: trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy, brak danych porównawczych. Nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadza także uproszczone zasady rozliczeń dla dwóch rodzajów transakcji, tj. usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, a także przewiduje zmianę wybranych elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, aby były zbieżne z wymogami wynikającymi z wytycznych OECD. W projekcie dokonano również zmian regulacji w zakresie metod weryfikacji cen transferowych, m.in. stwierdzając, że do ustalenia ceny transferowej powinno się stosować metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Ustawodawca wprowadza również katalog zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej, w tym dla transakcji krajowych przy spełnieniu poniższych kryteriów (art. 11n ustawy o CIT): 1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki: a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (zwolnienia podmiotowe w CIT), b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej, pomoc publiczna w zakresie wsparcia nowych inwestycji), c) nie poniósł straty podatkowej. Istotne zmiany dotyczą też dokumentacji grupowej (ang. Master File) – do jej przedłożenia zobowiązane będą podmioty: dla których sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną) oraz których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.
30.10.2018 Podatek u źródła Podatek u źródła Znowelizowana ustawa wprowadza nowe regulacje podatku u źródła dla podatników, których płatności za granicę przekraczają kwotę 2 mln PLN rocznie. Nowe przepisy zmierzają do eliminacji możliwości zastosowania zwolnień z ustaw o PIT i CIT lub zastosowania przez te podmioty obniżonej stawki podatkowej określonej przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowy mechanizm umożliwia podatnikom niepobranie podatku u źródła od płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie w przypadku: złożenia przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (PIT/CIT), stosowania preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia (CIT – zwolnienia stanowiące implementację przepisów dyrektyw unijnych). W oświadczeniu płatnik potwierdza, że: posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz nie ma on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego. Opinia od organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z poboru podatku u źródła: jest możliwa do uzyskania, jeżeli wnioskodawca wykaże spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących zwolnień, jest wydawana na wniosek podatnika bądź płatnika, podlega opłacie w wysokości 2 tys. PLN, jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku, jest ważna jest 36 miesięcy od dnia jej wydania. W przypadku należności z tytułu tzw. usług niematerialnych miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli: kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 tys. PLN w roku kalendarzowym, informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.