0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych przewiduje uchylenie dotychczasowych artykułów 9a oraz 11 ustawy o CIT i wprowadzenie nowego rozdziału 1a regulującego wymogi dotyczące cen transferowych. Projekt redefiniuje podmioty powiązane poprzez wprowadzenie nowego kryterium na potrzeby identyfikacji powiązań tj. „wywierania znaczącego wpływu”, przez co rozumie się:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu itp.,
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych:

 • 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych,
 • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych.

Nie będą już one uzależnione od poziomu przychodów osiąganych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Wartość transakcji będzie określana:

 • w pierwszej kolejności na podstawie wystawionych lub otrzymanych faktur,
 • następnie umów – gdy faktura nie została wystawiona,
 • otrzymanych lub przekazanych płatności – w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z projektem zmian w celu ustalenia progu dokumentacyjnego przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT (przed nowelizacją są to wartości brutto).

W projekcie dokonano także zdefiniowania transakcji kontrolowanej, która oznacza „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (…), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Projekt przewiduje także ustawowe wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local File) z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej podatnik będzie potwierdzał, że:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
 • ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wiąże się z poniesieniem przez kierowników jednostek odpowiedzialności karnej skarbowej w formie grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Według projektu zmian podatnik będzie mógł, pod określonymi warunkami, dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu określonych warunków.

Organy będą mogły uznać, że określona transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) uwzględniając:

 • warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane dokonujące danej transakcji,
 • fakt, że warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi nie pozwalają na określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane.

Jednak podstawą uznania przez organ, że transakcja nie zostałaby zawarta, nie może być wyłącznie:

 • trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy,
 • brak danych porównawczych.

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadza także uproszczone zasady rozliczeń dla dwóch rodzajów transakcji, tj. usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, a także przewiduje zmianę wybranych elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, aby były zbieżne z wymogami wynikającymi z wytycznych OECD. W projekcie dokonano również zmian regulacji w zakresie metod weryfikacji cen transferowych, m.in. stwierdzając, że do ustalenia ceny transferowej powinno się stosować metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.

Ustawodawca wprowadza również katalog zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej, w tym dla transakcji krajowych przy spełnieniu poniższych kryteriów (art. 11n ustawy o CIT):

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (zwolnienia podmiotowe w CIT),

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej, pomoc publiczna w zakresie wsparcia nowych inwestycji),

c) nie poniósł straty podatkowej.

Istotne zmiany dotyczą też dokumentacji grupowej (ang. Master File) – do jej przedłożenia zobowiązane będą podmioty:

 • dla których sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną) oraz
 • których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.